How to buy – MMM Car Sales Center
Searching Inventory...

How to buy

အေရာင္းျပခန္းရွိ ကားမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ ( သုိ ့မဟုတ္ ) အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ လုိသလုိ
ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္။

 

 • အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလုိပါက ရုိးမဘဏ္ ( သုိ ့မဟုတ္ ) ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၁ ႏွစ္ အရစ္က်ေငြသြင္းစနစ္ /
  ၂ ႏွစ္ အရစ္က်ေငြသြင္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္။


အရစ္က်၀ယ္ယူမည္ဆုိပါက . . . .

 • ေမာ္ေတာ္ကားတန္ဖိုး၏  ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သုိ ့မဟုတ္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေပးသြင္းရပါမည္။ ထို ့ေနာက္ — ဘဏ္တုိး ( ဘဏ္တုိးမွာ က်န္ေငြအေပၚမူတည္၍ ၁ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ဆုိပါက ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္
  ၀ယ္ယူမည္ဆုိပါက၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း )

  – ဘဏ္၀န္ေဆာင္ခ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း

  – အလုံးစုံအာမခံေၾကး ( ကားတစ္စီးလုံး၏ ၁.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ( ခန္ ့မွန္း ) ) တုိ ့ကုိ ပထမဆုံးအၾကိမ္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

  – က်န္ေငြ ကားတန္ဖိုး ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မိမိ၀ယ္ယူသည့္ အရစ္က်ႏွစ္ အေပၚမူတည္၍ တြက္ခ်က္ကာ တစ္လခ်င္း ေပးသြင္းသြားရ
  မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ . . .

ကား၀ယ္သူ                                  အာမခံေပးသူ

– မွတ္ပုံတင္                                                  – မွတ္ပုံတင္

– သန္းေခါင္စာရင္                              – သန္းေခါင္စာရင္း

– ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ                – ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ

– ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ                   – ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ

– ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မိတၱဴ

– အိမ္/တုိက္ခန္း  ( ေရာင္းဝယ္စာခ်ဳပ္/အိမ္ဂရန္ ) 

 

ေလလံဆြဲ၍ ၀ယ္ယူလုိပါက . . . .

 • ေလလံေအာင္ခ်ိန္တြင္– ရန္ကုန္အေရာက္ ေမာ္ေတာ္ကားတန္ဖုိး
  – သေဘာၤခ  ႏွင့္ စလစ္ကပ္ကားျဖစ္ပါက စလစ္ဖုိးေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
  – ပါမစ္ေလွ်ာက္ခ
  – ဆိပ္ကမ္းသုိ ့ ကားေရာက္ပါက က်သင့္မည့္ အခြန္အခမ်ား
  – နုိင္ငံေတာ္မွ ေကာက္ခံေသာ ၀င္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
  – က.ည.န အခြန္
  – Agent Fee ႏွင့္ က်သင့္ေငြမ်ားကုိ ၀ယ္ယူသူမွ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။